1. HEM
  2.  » TESTAMENTE

TESTAMENTE

Ett testamente är en handling där du talar om vad som ska ske med dina ägodelar när du inte längre finns i livet. Ett testamente både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen. Du kan som utgångspunkt testamentera vad du vill till vem du vill, men det finns regler som skyddar dina bröstarvingars laglott. 

Hur ett testamente ska utformas framgår av Ärvdabalken. Det finns många regler om hur ett testamente ska utformas och vad det ska innehålla. 

De flesta tvister rörande testamenten beror antingen på att de formellt inte har upprättats på rätt sätt eller att dess innebörd går att tolka på olika sätt. Det är därför viktigt att den som skriver ett testamente vet vad den gör. Alla formkrav måste vara uppfyllda och testamentet ska enbart gå att tolka på ett sätt. Eftersom testatorn är bortgången när testamentet för första gången granskas är varje ord viktigt. Inget av testatorns sista vilja ska gå att ifrågasätta.

Vanliga frågor om testamente

Vem får bevittna ett testamente?

Något förenklat kan man säga att personer som är under femton år eller som lider av en psykisk störning inte får vara vittnen. Inte heller testators make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne. Man får inte heller bevittna ett testamente som är till förmån för sig själv eller någon närstående. När man får hjälp av oss med att skriva sitt testamente ser vi givetvis också till att bevittna handlingen på rätt sätt så att risken för att bevittningen ifrågasätts i framtiden är så liten som möjligt. 

Måste testamentsvittnena veta vad som står i testamentet?

Nej. Testamentsvittnena måste närvara när du undertecknar ditt testamente. De måste också närvara samtidigt. De behöver veta att det är ett testamente som du undertecknar men de behöver inte närmare ha få kännedom om innehållet. 

Får jag testamentera bort allt jag äger?

Som en utgångspunkt står det dig fritt att testamentera dina tillgångar till vem du vill. Undantaget till detta är om du har barn. Dina barn har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av vad de normalt sett skulle fått i arv från dig, det vill säga arvslotten. Om du testamenterar bort så mycket så att det inskränker på dina barns laglott kan de påkalla jämkning av testamentet och på det sättet ogiltigförklara testamentet i den del det inskränker på deras rätt till laglott. 

Vad händer om mitt barn är omyndig när jag går bort?

Ditt barn har fortfarande rätt till sitt arv. Arvet kommer dock ställas under kontroll av överförmyndaren. Överförmyndaren kommer tillse att arvet kommer ditt barn tillgodo när barnet fyller 18 år. Det finns en möjlighet att genom sitt testamente förordna om att arvet istället ska förvaltas av en särskild förvaltare. Detta kan vara en god idé om man har en närstående som man litar på som man istället önskar förvalta barnens tillgångar fram till de blir myndiga. 

Var ska jag förvara mitt testamente?

Ett testamente gäller som en utgångspunkt bara om det kan presenteras i original den dag du gått bort. Det är av den anledningen viktigt att du förvarar ditt testamente på ett säkert ställe och det kan vara en god idé att meddela sina testamentstagare var testamentet förvaras om något skulle hända dig, Har man ett bankfack är detta ett idealiskt ställe att förvara ett testamente. I annat fall kan man förvara det i en pärm för viktiga handlingar, i ett kassaskåp eller liknande. 

Det är av största vikt att testamenten skrivs på rätt sätt och på ett tydligt sätt. Hos oss på Lagerlöfs advokatbyrå får ni professionell hjälp med utformningen av ert testamente, så att ni kan vara trygga med att det inte uppstår några oklarheter den dagen testamentet ska läggas fram.

Person som skriver under testamente