Lagerlöfs Advokatbyrå

ADVOKATER SOM TALAR FÖR DIN SAK

OBEROENDE

Det handlar om Din rätt. Vi kan och vi vågar ställa oss helt på Din sida. Vi är oberoende av både myndigheter och intresseorganisationer.

TRYGGHET

Du har rätt att känna Dig trygg. Vi har vad som krävs för att ta till vara Dina intressen. Självklart arbetar vi för Dig under sekretess och tystnadsplikt.

SPECIALISTER

Dina rättigheter är vår drivkraft. Vi är utbildade och erfarna specialister, som med engagemang och kunskap ger Dig bästa stöd

FAMILJERÄTT

Inom familjerätten är barnets bästa den högst stående principen som ska vara avgörande i alla frågor som rör barn. Efter en separation är föräldrarna ofta oense om vad som är barnets bästa vad gäller vårdnad, boende, umgänge och underhåll. På Lagerlöfs Advokatbyrå har vi över 20 års erfarenhet av familjerätt – vi vet hur vi ska företräda dig på bästa sätt.

EKONOMISK FAMILJERÄTT

På Lagerlöfs Advokatbyrå har vi ett team som är specialiserat på ekonomisk familjerätt och som dagligen arbetar med frågor gällande bodelning och arvsrätt. Vi tar även uppdrag från tingsrätten som bodelningsförrättare.

BROTTMÅL

Vi på Lagerlöfs Advokatbyrå har stor erfarenhet av brottmålsprocessen och kämpar för våra klienters intressen. Vi hjälper dig både som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

MIGRATIONSRÄTT

Migrationsrätt är det juridiska område som behandlar utländska medborgares rätt att befinna sig i Sverige. Regelverket inom migrationsrätten kan vara svårt att överblicka och juristens kompetens kan därför vara avgörande för om en person kan stanna i Sverige eller inte. Vi på Lagerlöfs Advokatbyrå är specialiserade inom migrationsrätt och hjälper dig med bland annat att ansöka om asyl, arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anknytning.

SOCIALRÄTT

I vissa fall kan socialnämnden bestämma att en person ska beredas tvångsvård. Om det rör sig om barn och unga sker det med stöd av LVU. Om det gäller missbrukare eller psykiskt sjuka sker det med stöd av LVM respektive LPT. Vi på Lagerlöfs Advokatbyrå har specialiserat oss på socialrätt.

RÄTTSHJÄLP

Rättshjälp innebär att staten betalar enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet. Främst är det kostnaden för ombud och även vissa utlägg. Rättshjälpen omfattar endast kostnaderna för sitt eget ombud, inte motpartens kostnader för ombud. Om man förlorar ett tvistemål får man normalt betala motpartens kostnader fullt ut vare sig man har rättshjälp eller inte.

I DOMSTOLEN

I brottmål agerar vi som både försvarsadvokat och målsägandebiträde. Som försvarare försvarar vi den person som är anklagad för ett brott. Alla människor som anklagas för brott har rätt till ett försvar och vi på Lagerlöfs Advokatbyrå åtar oss uppdrag som försvarare oavsett vad du är anklagad för.