Tvist om arvode

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå i anledning av en advokattjänst. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En advokattjänst är en tjänst som utförts av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet.

För att nämnden ska kunna pröva tvisten måste du först skriftligen ha klagat till din advokat. Tvisten måste ha försökt lösas i samförstånd  med advokaten innan du kan skicka in ditt krav. Kravet får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

Konsumenttvistnämnden

Sveriges advokatsamfund

Box 27321

102 54 Stockholm