1. HEM
  2.  » BODELNING

BODELNING

 

När makar skiljer sig eller när ett samboförhållande upphör genomförs normalt sett en bodelning. Reglerna skiljer sig åt beroende av om det är mellan makar eller mellan sambor. Makar kan även göra en bodelning under äktenskapet. 

Våra advokater och jurister som arbetar med ekonomisk familjerätt är experter på att hantera skilsmässor. De blir förordnade av tingsrätterna som bodelningsförrättare och de tar uppdrag som ombud för en part i bodelningar. Bodelningar rör ofta stora ekonomiska värden och du kommer att leva med dess konsekvenser under lång tid. Det är därför viktigt att du anlitar en advokatbyrå som är specialiserad på ekonomisk familjerätt och som har god erfarenhet av liknande ärenden som ditt. Vi hjälper även till med att upprätta äktenskapsförord.

Bodelning vid skilsmässa

Vid en skilsmässa mellan makar ska en bodelning alltid genomföras. Det innebär att man gör en ekonomisk uppdelning av makarnas tillgångar och skulder. Uppdelningen ska normalt sett leda till att makarna fördelar tillgångarna mellan sig så att de i slutändan går ifrån äktenskapet med lika mycket nettotillgångar, d.v.s. tillgångar efter att skatter och andra nödvändiga kostnader är betalda. 

Det är enbart makarnas giftorättsgods som ska delas. Giftorättsgods är alla tillgångar som någon av makarna äger och som inte utgör enskild egendom. Tillgångar kan bli enskild egendom genom ett äktenskapsförord eller genom villkor i ett testamente eller gåvobrev. Är tillgångarna inte enskild egendom utgör de giftorättsgods och ska ingå i bodelningen oavsett om de är införskaffade innan eller under äktenskapet. 

Vid bedömningen av vad som ska ingå i bodelningen tittar man på vilka tillgångar och skulder som fanns på brytdagen. Brytdagen är den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. 

Vardera maken har som utgångspunkt rätt att få de tillgångar som respektive make själv står som ägare till. Ett undantag till detta är den gemensamma bostaden. Om båda makarna vill ta över den gemensamma bostaden ska den tas över av den make som kan visa sig ha bäst behov av den. 

Äktenskapsbalkens regler är komplicerade och det finns flera undantag till principen om likadelning som framgår ovan. 

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

När ett samboförhållande upphör kan en bodelning genomföras. En förutsättning är att någon av samborna kräver det inom ett år från samboförhållandets upphörande. 

En bodelning mellan sambor omfattar, till skillnad från mellan makar, enbart det som kallas samboegendomen. Samboegendom utgörs av gemensam bostad och gemensamt bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Bodelningen omfattar endast samboegendom som fanns den dag då samboförhållandet upphörde.

I vissa situationer ska inte samboegendom omfattas. Detta är exempelvis om man har fått tillgången genom testamente och det framgår villkor om att tillgången inte ska ingå i bodelning mellan sambor. 

Sambor kan också avtala om att tillgångar som normalt sett utgör samboegendom inte ska ingå i bodelningen eller att sambolagens regler över huvud taget inte ska vara tillämplig mellan samborna. Ett sådant avtal kallas ett samboavtal. Ett samboavtal skall vara skriftligt och undertecknat av samborna.  

Bodelning och överenskommelse om bodelningsavtal