1. HEM
  2.  » BODELNING

BODELNING

 

När makar skiljer sig eller när ett samboförhållande upphör genomförs normalt sett en bodelning. Reglerna skiljer sig åt beroende av om det är mellan makar eller mellan sambor. 

Våra jurister som arbetar med ekonomisk familjerätt är experter på bodelning. De förordnas av tingsrätten till bodelningsförrättare och tar uppdrag som ombud för en part i bodelningar. En bodelning är en tvist som ofta rör stora värden. Det är därför av vikt att du anlitar en advokatbyrå som är specialiserad inom ekonomisk familjerätt och som har god erfarenhet av liknande ärenden som ditt. 

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Vid en skilsmässa ska en bodelning alltid genomföras. En bodelning innebär en ekonomisk uppdelning av tillgångar och skulder mellan makarna. En bodelning ska normalt sett leda till att makarna fördelar tillgångarna mellan sig så att de i slutändan går ifrån äktenskapet med lika mycket nettotillgångar. 

Det är enbart makarnas giftorättsgods som ska delas. Giftorättsgods är alla tillgångar som makarna äger som inte utgör enskild egendom. Tillgångar kan vara eller bli enskild egendom till exempel genom ett äktenskapsförord, ett testamente eller ett gåvobrev. Är tillgångarna inte enskild egendom utgör de giftorättsgods och ska ingå i bodelningen oavsett om de är införskaffade innan eller under äktenskapet. 

Vid bedömningen av vad som ingår i bodelningen tittar man på brytdagen. Brytdagen är den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Om ansökan skickades med posten är brytdagen den dag då brevet med ansökan kom fram till tingsrätten.

Man har som en utgångspunkt rätt att i bodelningen få de tillgångar som man själv står som ägare till. Ett undantag till detta är den gemensamma bostaden. Önskar båda makarna få den gemensamma bostaden ska den tillskiftas den make som har bäst behov av den. 

Äktenskapsbalkens regler är komplicerade och det finns ett flertal undantag till den princip om likadelning som framgår ovan. 

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

När ett samboförhållande upphör kan en bodelning genomföras. En förutsättning är att någon av samborna kräver det inom ett år från samboförhållandets upphörande. 

En bodelning mellan sambor omfattar till skillnad från en bodelning mellan makar, enbart det som kallas samboegendomen. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Det är de tillgångar som utgör samboegendom som fanns den dagen samboförhållandet upphörde som ska bodelas. 

I vissa situationer ingår inte samboegendom i bodelningen. Detta är exempelvis om man har fått tillgången genom testamente och det framgår att tillgången inte ska ingå i bodelning mellan sambor. 

Sambor kan också avtala om att tillgångar som normalt sett utgör samboegendom inte ska ingå i bodelningen eller att sambolagens regler över huvud taget inte ska vara tillämplig mellan samborna. Ett sådant avtal kallas ett samboavtal. Ett samboavtal skall vara skriftligt och undertecknat av samborna.  

Bodelning och överenskommelse om bodelningsavtal