1. HEM
  2.  » ÄKTENSKAPSFÖRORD & SAMBOAVTAL

ÄKTENSKAPSFÖRORD & SAMBOAVTAL

 

För att undvika att vissa tillgångar ingår i en bodelning kan det behövas ett äktenskapsförord mellan makar eller ett samboavtal mellan sambor. De båda avtalstyperna är omgärdade av olika regler för att de ska vara giltiga och vad de får innehålla. 

Äktenskapsförord

Utgångspunkten i en bodelning mellan makar är att allt som makarna äger är giftorättsgods och således ska ingå i bodelningen. De tillgångar som hålls utanför och som inte ingår i bodelningen är det som klassificeras som enskild egendom. Tillgångar kan omvandlas till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord. Man kan upprätta ett äktenskapsförord både inför ett äktenskap och under ett pågående äktenskap.

Ett äktenskapsförord ska enbart användas för att klassificera vilka tillgångar som utgör giftorättsgods och vilka tillgångar som utgör enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan också användas för att avtala om att till exempel svensk lag ska vara tillämplig i en framtida bodelning mellan makarna om de skulle ha sin hemvist utomlands, ett så kallat lagvalsavtal.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, att det är undertecknat av båda makarna och att det är registrerat hos Skatteverket

Det kan finnas olika anledningar som gör att man bör överväga att skriva ett äktenskapsförord. Ett exempel är att ena maken är egenföretagare och äger sitt aktiebolag själv. Skulle det inte finnas ett äktenskapsförord som säger annat kommer företaget att ingå i bodelningen och den ägande maken kommer få kompensera den andre maken för värdet av bolaget.

Vid en skilsmässa ska en bodelning alltid genomföras. En bodelning innebär en ekonomisk uppdelning av tillgångar och skulder mellan makarna. En bodelning ska normalt sett leda till att makarna fördelar tillgångarna mellan sig så att de i slutändan går ifrån äktenskapet med lika mycket nettotillgångar. 

Samboavtal

När ett samboförhållande upphör kan någon av samborna kräva att en bodelning genomförs. I bodelningen ska samboegendomen ingå. Samboegendom utgörs av gemensam bostad och gemensamt bohag. Det spelar ingen roll vem som faktiskt äger bostaden eller bohaget eller för vems pengar detta införskaffats. 

Om man av någon anledning vill att ens samboegendom eller delar av det inte ska ingå i en bodelning, eller om man vill att en bodelning över huvud taget inte ska göras när samboförhållandet upphör, kan man skriva ett samboavtal.

I ett samboavtal regleras vad som ska anses utgöra samboegendom och inte, samt till vilka delar sambolagen ska vara tillämplig vid en eventuell framtida bodelning. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna. Det är även viktigt att det är tydligt och korrekt ur ett juridiskt perspektiv.

Normalsituationen när ett samboavtal behövs är när ena sambon betalar en större del av insatsen vid köp av en gemensam bostad. Detta löser sig inte automatiskt vid en framtida bodelning utan för att säkerställa att sambon som bidragit med mer pengar vid bostadsköpet får tillbaka dessa om en separation skulle vara aktuell krävs ett samboavtal. 

Äktenskapsförord och samboavtal är ofta föremål för tvister på grund av dess utformning eller omständigheterna när de upprättades. Det är också vanligt att man först när bodelningen är ett faktum inser vikten av ett äktenskapsförord eller samboavtal. Våra jurister som arbetar med ekonomisk familjerätt är experter på att upprätta äktenskapsförord och samboavtal.