1. HEM
  2.  » RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSSKYDD

RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSSKYDD

Rättshjälp 

Rättshjälp innebär att staten betalar enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet. Främst är det kostnaden för ombud och även vissa utlägg. Rättshjälpen omfattar endast kostnaderna för sitt eget ombud, inte motpartens kostnader för ombud. Om man förlorar ett tvistemål får man normalt betala motpartens kostnader fullt ut vare sig man har rättshjälp eller inte.

För att man ska ha rätt att få beviljat rättshjälp får årsinkomsten för den sökande inte överstiga 260 000 kr efter att man tagit hänsyn till om den sökande har underåriga barn och/eller skulder.

I första hand ska den sökande använda sig av sin hemförsäkring vilket varje sökande förutsätts ha tecknat. Bara om hemförsäkringen inte täcker för den aktuella tvisten eller inte kan utnyttjas på grund av karenstid kan rättshjälp beviljas. Allt under förutsättning att årsinkomsten understiger 260 000 kr.

När det gäller vissa mål, som tex underhållsbidrag till barn är huvudregeln att rättshjälp inte beviljas.

Rättshjälpen är begränsad till 100 timmars arbete för ombudet. Den sökande, klienten, ska också själv bidra med en avgift av det totala arvodet. Procentsatsen ligger på allt mellan två och fyrtio procent och är beroende av den sökandes inkomst.

Rättsskydd

Med rättsskydd menas den försäkring som ingår bland annat i hemförsäkringen och som avser att hjälpa de försäkrade med kostnader när de anlitar juridiskt ombud i tvister som rör privatlivet. Rättsskydd ingår i de flesta försäkringar.

Vid rättsliga tvister uppstår ofta kostnader, till exempel för advokatarvoden. När man behöver ekonomisk hjälp i en rättslig tvist är huvudregeln att man i första hand skall utnyttja rättsskyddet i sin hemförsäkring.

Om man inte har någon försäkring med rättsskydd utan giltigt skäl för detta kan man inte få hjälp med kostnaderna av staten. Det är därför viktigt att se till att man har försäkring där det ingår rättsskydd. Mer information om rättshjälp finns på Sveriges domstolar.

Rättshjälp