1. HEM
  2.  » FAMILJERÄTT

FAMILJERÄTT

Inom familjerätten är barnets bästa den högst stående principen som ska vara avgörande i alla frågor som rör barn. Efter en separation är föräldrarna ofta oense om vad som är barnets bästa vad gäller vårdnad, boende, umgänge och underhåll. På Lagerlöfs Advokatbyrå har vi över 20 års erfarenhet av familjerätt – vi vet hur vi ska företräda dig på bästa sätt.

Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har rätt att bestämma i alla barnets angelägenheter, exempelvis skolgång, sjukvård, folkbokföringsadress och utfärdande av pass. Vårdnaden kan vara gemensam för båda föräldrarna eller ensam för en av föräldrarna. Det vanligaste är att föräldrar har gemensam vårdnad men ibland kan det vara till ett barns bästa att en förälder har ensam vårdnad. Det kan till exempel vara om den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare eller om föräldrarna inte kan ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Om två föräldrar inte är överens om hur vårdnaden ska ordnas kan man väcka talan om detta i domstolen. Domstolen ska då avgöra vad som är bäst för barnet − gemensam eller ensam vårdnad.

Barns boende

Om två föräldrar har gemensam vårdnad kan barnet antingen bo hos båda föräldrarna lika mycket – vilket kallas för växelvist boende – eller bara hos en utav föräldrarna. En vanlig lösning efter en separation är att barnet bor växelvist för att på så vis få lika tillgång till sina föräldrar. Ett växelvist boende kräver dock att föräldrarna bor nära varandra och att de har ett relativt konfliktfritt samarbete. Föreligger inte dessa förutsättningar är det många gånger bättre att barnet bara bor hos en förälder. Barnet ska då som huvudregel ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos.

Umgänge

Ett barn som bor hos bara en förälder har rätt till umgänge med den andra föräldern. Ett umgänge kan se mycket olika ut – allt från umgänge flera dagar i veckan till övervakat umgänge eller bara telefonumgänge. I vissa fall kan det anses bäst för barnet att inte ha något umgänge alls med den andra föräldern. Om en förälder hindrar umgänge, så kallat umgängessabotage, kan den genom ett beslut vid tingsrätten tvingas att medverka till att umgänget blir av.

Underhåll

Den förälder som barnet inte bor hos ska betala underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidraget baseras på föräldrarnas betalningsförmåga och barnets behov. Föräldrarna kan själv komma överens om bidragets storlek. Om det inte går att komma överens kan man behöva kontakta en jurist för hjälp med beräkningen och för att eventuellt driva en process.