1. HEM
  2.  » FAMILJERATT

FAMILJERÄTT

Inom familjerätten är barnets bästa den högst stående principen som ska vara avgörande i alla frågor som rör barn. Efter en separation är föräldrarna ofta oense om vad som är barnets bästa vad gäller vårdnad, boende, umgänge och underhåll. På Lagerlöfs Advokatbyrå har vi över 20 års erfarenhet av familjerätt – vi vet hur vi ska företräda dig på bästa sätt.

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har rätt att bestämma i alla barnets angelägenheter, exempelvis skolgång, sjukvård, folkbokföringsadress och utfärdande av pass. Det vanligaste är att föräldrar har gemensam vårdnad. Ibland kan det dock vara bättre att en förälder har ensam vårdnad. Det kan till exempel vara om den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare eller om föräldrarna har ett mycket dåligt samarbete sinsemellan.

Boende

Att föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn betyder inte automatiskt att barnet ska bo 50/50 hos sina föräldrar – så kallat växelvist boende. Barnet kan också bara bo hos en förälder om det bedöms vara bättre. Ett växelvist boende kräver att föräldrarna bor nära varandra och har ett relativt konfliktfritt samarbete. Föreligger inte dessa förutsättningar är det många gånger bättre att barnet bara bor hos en förälder.

Umgänge

Ett barn som bor hos bara en förälder har rätt till umgänge med den andra föräldern. Ett umgänge kan se mycket olika ut – allt från umgänge flera dagar i veckan till övervakat umgänge eller bara telefonumgänge. I vissa fall kan det anses bäst för barnet att inte ha något umgänge alls med den andra föräldern. Om en förälder hindrar umgänge, så kallat umgängessabotage, kan den genom ett beslut vid tingsrätten tvingas att medverka till att umgänget blir av.

Underhåll

Den förälder som barnet inte bor hos ska betala underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidraget baseras på föräldrarnas betalningsförmåga och barnets behov. Föräldrarna kan själv komma överens om bidragets storlek. Om det inte går att komma överens kan man behöva kontakta en jurist för hjälp med beräkningen och för att eventuellt driva en process.