1. HEM
 2.  » INFORMATION

VAD GÖR EN NOTARIUS PUBLICUS?

LEGALISERING AV NAMNTECKNINGAR

Handlingar där en signatur skall bevittnas måste skrivas under på vårt kontor. Den eller de som skall skriva under handling måste därför infinna sig personligen på vårt kontor samt uppvisa giltig ID-handling. 

LEGALISERING AV FOTOKOPIOR

Om kopior skall bestyrkas måste originalhandlingen tas med till kontoret. Vi tar sedan kopia på handlingen.

LEGALISERING AV ADOPTIONSHANDLINGAR

Vid bestyrkande av adoptionshandlingar skall dessa lämnas in till oss. Handläggningstiden är mellan 1-3 dagar. Tag med instruktionerna som vanligtvis erhålls från adoptionsbyrån.

LEGALISERING AV FIRMATECKNARES NAMNTECKNING

För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från Bolagsverket tas med i vilket firmateckningsrätten skall framgå. Vi kan även mot en avgift ta fram registerutdraget.

LEGALISERING AV VISSA FULLMAKTER, LEVNADSINTYG OCH AFFIDAVITER

I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus skall intyga. I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen. Detta kan exempelvis vara ditt pass eller ett utdrag från Skatteverket.

 

LÄS DETTA INNAN DU KOMMER TILL NOTARIUS PUBLICUS

 • Du måste själv ta reda på vad som krävs för att göra din handling legaliserad i ditt mottagarland.
 • Om Din namnteckning ska bevittnas krävs det att du undertecknar i närvaro av Notarius Publicus och att Du samtidigt uppvisar giltig ID-handling för Dig.
 • Vid bestyrkande av t ex personbevis krävs att personbeviset är undertecknat och stämplat av handläggare hos myndighet.
 • Om Notarius Publicus ska bestyrka en avskrift så måste originalhandlingen uppvisas för Notarius Publicus (vi tar vanligen kopian som sedan kan bestyrkas).
 • Översättningar som skall bestyrkas måste vara gjorda av översättare som har auktoriserats av Kammarkollegiet.
 • Det är viktigt att Du tar med Dig tolk om du har svårt att förstå svenska eller engelska.
 • Du måste kunna uppvisa giltig ID-handling. Svenska och utländska pass accepteras liksom svenskt körkort och svenska SIS-märkta ID-kort. Utländska ID-kort, körkort eller liknande accepteras inte.

UTFÄRDA APOSTILLE

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille. Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet)
 • Utdrag från födelse- och vigselbok

 

Varje handling som skall förses med apostille måste vara försedd med följande:

 • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår
 • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel
  Personens befattning vid myndigheten

 

ANDRA TJÄNSTER

För hjälp med andra tjänster som Inte nämns ovan, vänligen kontakta oss.